Lapsen havainnointi leikissä

Lapsen havainnointi leikissä tai muussa hänelle mieluisassa tilanteessa

Leikkiessä lapsella on mahdollisuus peilata tunteita ja kokemuksia. Oli leikki minkälainen tahansa, niin oleellista aikuisena on heittäytyä mukaan lapsen leikkiin.

Jos lapsi ei osaa valita leikkiä, liity lapsen itse aloittamaan toimintaan ja katso, syntyisikö siitä jokin pieni leikki tai yhteinen kiva hetki.

Mitä tämä hetki kertoo sinulle lapsesta ja mikä lapselle on tärkeää?

  • Havainnoimalla leikkiä saat tietoa lapsen mielenkiinnon kohteista, mielipiteistä, tuen ja avun tarpeesta. Leikin avulla voit käsitellä eri teemoja, ja samalla voit hahmottaa lapsen maailmaa, ajattelua ja kiinnostuksen kohteita, tunteita ja kokemuksia.
  • Leikin havainnointi voi toimia haastattelujen tai muiden lapselta kerättyjen tietojen tukena. Havainnointia voidaan käyttää esimerkiksi lähtökohtana lapsen tuen suunnitteluun.

Millä tavalla teen havaintoja?

  • Voit havainnoida lasta olemalla itse mukana leikissä. Lyhyemmällä kohtaamisella voi hassutella ja heittäytyä lyhyeenkin kohtaamiseen tai leikkiin.
  • Ulkopuolisena voit esimerkiksi havainnoida arjen tilanteita.
  • Voit tarvittaessa videoida leikin (tarvitaan lupa), jolloin voit palata arvioitavaan kohtaan. Tallenteita tarkastelemalla tilanteista saadaan paljon sellaista tietoa, jota ei olisi mahdollista saada muilla keinoin.
  • Parityöskentelyssä toinen voi olla leikin aikana tarkkailijana/kirjaajana. Leikin ulkopuolinen tarkkailija kirjaa ylös lapsen roolit ja vuorosanat sekä toiminnan.
  • Voit havainnoidessasi tehdä muistiinpanoja useista näkökulmista tai miettiä etukäteen, mistä aiheesta haluat lapselta mielipiteen. Leikin lomassa voitkin jutella lapsen kanssa arjen asioista ja kuulla lasta. Leikki voi auttaa lasta jäsentämään paremmin myös häntä itseään koskevia ajatuksia.

Huomioitavaa

Leikki on vuorovaikutusta lapsen ja ympäristön välillä. Jokainen lapsi reagoi eri tavalla leikkiympäristöön. Ihanteellinen ympäristö leikin havainnointiin on lapselle tuttu ympäristö, esimerkiksi koti tai koulu.

  • Havainnoitaessa ei keskitytä pelkästään verbaaliseen asioiden ilmaisuun, vaan kohteena ovat myös lapsen eleet, ilmeet, asennot, liikehdintä jne.
  • Vaikka ehdottaisit leikin aihetta lapselle, anna hänelle mahdollisuus valita leikki itse. Anna hänen myös suunnitella sen juoni ja säännöt yhdessä kanssasi. Leikkiä ei pidä tukahduttaa säännöillä, koska leikki on perusluonteeltaan lapsesta lähtevää. Aikuisen tehtävänä on seurata lasta ja liittyä lapsen toimintaan.
  • Voit käyttää apuna leikkiin sopivia valintakuvia, joiden avulla lapsi voi kertoa, mitä hän seuraavaksi haluaisi leikkiin tai mitä hän haluaisi siinä tapahtuvan. Leikittäessä aikuinen sopeutuu lapsen tekemiin valintoihin/mielipiteisiin ja on tukena viemässä leikkiä lapsen haluamaan lopputulokseen.
Lisätietoa 

Sivun sisällöt on kehitetty Minua kuullaan -hankkeessa (2018–2020).

Minua kuullaan -logo Kehitysvammaliiton logo