Luontoavusteisuus ja green care kehitysvammatyössä

Luontoavusteisessa toiminnassa luonto on toimintaympäristö tai toiminnan väline. Toiminnan tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnossa tai luonnon avulla tapahtuvan, aktiivisen toiminnan kautta. Vuorovaikutus, kokemuksellisuus sekä luonnon elävyyden kokemus ovat luontoavusteisessa toiminnassa keskeisiä lähtökohtia.

Luonnossa toimiminen synnyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se tuottaa myös iloa ja onnistumisen tunteita. Ohjaajien ja asiakkaiden yhdessä tekeminen muuttaa perinteistä roolijakoa, johon hoivapalveluissa on pitkälti totuttu. Luontoavusteisessa toiminnassa tukea tarvitsevan ihmisen rooli usein muuttuu hoivan kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. Sillä on voimauttava vaikutus!

video 1: Hakalan maatila, Orimattila (Eteva)

Usein kehitysvammaisilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta tutustua ympäristöön samalla tavalla kuin muilla ihmisillä. Joillekin henkilöille luonto tai luontoelementit voivat olla myös pelottava tai ahdistavakin kokemus. (esim. koirat, vesi, pimeä metsä…) Kaikki eivät ole myöskään kiinnostuneita luontoympäristöstä. Mahdollisuus tutustua luontoon itseä kiinnostavalla ja turvallisella tavalla voi kuitenkin innostaa uusiin toimintoihin ja rohkaista laajentamaan omaa elinpiiriään.

Kaiken toiminnan suunnittelu onkin hyvä lähteä ihmisen omista mielenkiinnon kohteista. Siksi tutustuminen esimerkiksi lähiluontoon, paikalliseen maatilaan tai hevostilaan voivat olla hyviä lähtökohtia luontoavusteisen toiminnan suunnittelulle. 

Joka tapauksessa, kaikki eivät halua tai pysty toimimaan luonnossa. Silloin luonto voidaan tuoda myös ihmisen luokse.

 • Luonnon elementtejä tuodaan asiakkaiden luokse esimerkiksi kuvien tai videon, äänimaailmojen tai hajujen avulla.

Tärkeää luontoavusteisen toiminnan suunnittelun alkuvaiheessa on kartoittaa tukea tarvitsevien ihmisten mielenkiinnon kohteita.

Toimintakyky ja mahdolliset toimintaa rajoittavat asiat on hyvä myös tiedostaa (esim. allergiat, aistipoikkeavuudet yms.)

Green care – luontohoivan ja luontovoiman palveluita

Luontoavusteisesta toiminnasta käytetään myös nimeä Green care.

Green care on luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuva palvelun tuottamisen työote tai menetelmä, jota ammattilainen käyttää työssään asiakkaiden hyvinvoinnin tueksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • Green care -menetelmiä hyödynnetään sosiaalityössä ja kasvatuspalveluissa nykyisin paljon, mutta isossa kuvassa palveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä on vielä vähäinen.
 • Parhaimpia tuloksia saadaan aikaiseksi silloin kun luontoa hyödyttävien menetelmien ja toimintamuotojen käyttö räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tuen tarpeen mukaan.

Green care -palvelut jaetaan kahteen eri osa-alueeseen: luontohoivan- sekä luontovoiman palveluihin.

Luontohoivan palveluita ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja niitä tuotetaan aluehallintoviranomaisen (AVI) valvonnassa.

Palveluntuottajalla on oltava sote-alan koulutus ja palvelun maksajana yleensä muu taho kuin palvelun käyttäjä.

 • Luontohoivan palveluja ovat esimerkiksi ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta.
 • Luontohoivassa toiminnan tavoite asetetaan asiakkaan henkilökohtaisen kuntoutus- tai hoitosuunnitelman mukaisesti.

Luontovoiman palvelut ovat ennaltaehkäiseviä, kaikille soveltuvia hyvinvointipalveluita. Niiden tuottajat voivat toimia millä tahansa koulutustaustalla.

 • Green Care –koulutus kuitenkin vaaditaan, mikäli luontovoima on palvelun tuotemerkki.
 • Palvelua käyttävät asiakkaat maksavat yleensä itse luontovoiman palveluista.
 • Luontovoiman palveluita ovat esimerkiksi työyhteisön hyvinvointipäivät luontoympäristössä.
 • Luontovoima -toiminnalle asetetaan yleiset asiakaslähtöiset hyvinvointitavoitteet.

Green Caren lähtökohtia ovat ammatillisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus.

Ammatillisuus tarkoittaa yhteistyötä suhteessa tarjottavaan palveluun, Green Careen ja ohjaustyöhön. Esimerkiksi sosiaalipalvelun tuottajalla on harvoin maatilaa, vaan se järjestää palvelun yhteistyössä esimerkiksi maatilayrittäjän kanssa. Palvelun tuottajina voi olla mukana monta toimijaa, jotka yhdessä tekevät asiakkaan tarpeeseen vastaavan palvelun.

 • Oman ammattialan lisäksi tarvitaan osaamista luonnon ja käytettävän menetelmän vaikutuksista.
 • Toimintamallit perustuvat aina kokemus- ja tutkimuspohjaiseen näyttöön, jotta varmasti tiedetään, millainen toiminta sopii tietyllä asiakasryhmällä.
 • Tarvitaan tietoa asiakkaiden erityistarpeista, sekä osaamista asiakkaan kohtaamiseen.
 • Yhteistyön ja toiminnan mahdollisuuksia kartoitetaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tavoitteellisuus

 • Tavoitteet määritellään asiakas- ja palvelukohtaisesti.
 • Luontoelementtien käytöllä tulee olla tavoite, jolla tähdätään asiakkaan tarpeiden täyttämiseen.
 • Pitkäjänteisyys on keskeistä toiminnassa.
 • Tavoitteiden tulee olla niin selkeitä ja konkreettisia että niiden toteutumista voidaan seurata.

Vastuullisuus

 • Toiminnassa täytyy huomioida Green Carelle ominaiset arvot, eettiset toimintatavat ja laatu.
 • Ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja yhteiskunnallinen vastuu ovat Green Care -toiminnalle ominaisia arvoja.
 • Toimija tähtää yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin edistämiseen ja huomioi eri sidosryhmien tarpeet.
 • Toiminnassa huolehditaan ympäristön ja eläinten hyvinvoinnista.

Video: Osallisuutta luonnosta! Green care -toiminta kehitysvammatyössä.

Luontoavusteisella toiminnalla on paljon hyvinvointivaikutuksia

Luonto on hyväksi meille monella tapaa. Liikkuminen luonnossa kehittää ja ylläpitää fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia.

Fyysisiä hyvinvointivaikutuksia:

 • Sydämen syke ja verenpaine laskee luonnossa.
 • Tasapaino ja kehonhallinta paranee luonnossa liikkuessa.
 • Aktiivinen luonnossa liikkuminen tukee painonhallintaa.
 • Luonnossa oleskelu parantaa unenlaatua.

Psyykkisiä hyvinvointivaikutuksia:

 • Luonto rauhoittaa ja elvyttää.
 • Luontoyhteys vähentää häiriökäyttäytymistä.
 • Tarjoaa onnistumisen kokemuksia, ja sitä kautta kehittää itsetuntoa.
 • Keskittymiskyky paranee.

Sosiaalisia hyvinvointivaikutuksia:

 • Helpottaa vuorovaikutusta ja vaikeidenkin aiheiden käsittelyä.
 • Lisää hallinnan tunnetta omassa elämässään.
 • Laajentaa sosiaalista verkostoa.
 • Merkityksellisyyden tunne kasvaa.

Yksilökeskeinen työote on paras lähtökohta luontotoiminnan suunnittelussa

Yksilökeskeisyys on tärkeää luontoavusteisen toiminnan suunnittelussa. Palvelu on hyödyllistä vasta silloin kun toiminta vastaa asiakkaan tarpeita, mielenkiinnon kohteita sekä hänen valmiuksiaan.

Yksilökeskeinen työote tukee ihmisen "oman näköistä" elämää. Yksilökeskeisen työotteen tavoitteena on mahdollistaa ihmisen osallisuus itselleen tärkeisiin asioihin ja tukea hänelle itselleen mielekästä tekemistä ja elämäntyyliä.

 • lue lisää yksilökeskeisestä työotteesta Verneri.netistä painamalla tästä
 • Lue yksilökeskeisen luontotoiminnan suunnittelusta ja välineistä tästä oppaasta:

Tolvanen Taimi, 2017 - Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun, LUC (.pdf -tiedosto)