Erityishuolto-ohjelma

Kehitysvammalain mukaan jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle tuleee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma eli ns. EHO (34 §). Kehitysvammalain mukaan erityishuoltoa annetaan henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita.

EHO:n laatiminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia, vaan ratkaisevaa on erityishuollon tarve.

Erityishuoltoa ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuoltona saadut palvelut ja niihin liittyvät kuljetukset ovat henkilölle pääsääntöisesti maksuttomia.

Erityishuolto-ohjelma sisältää suunnitelman annettavasta erityishuollon toteuttamistavasta. EHO on merkittävä asiakirja siksi, että sillä päätetään toteuttamistapoineen niistä yksilöllisistä palveluista ja tukitoimista, jotka henkilö saa erityishuoltona. Näitä voivat olla esimerkiksi työtoiminta, päivätoiminta, erilaiset asumisen tukipalvelut, tilapäishoito sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.

EHO:n ulkopuolelle voi jäädä palveluita, jotka vammainen henkilö saa esimerkiksi vammaispalvelulain nojalla. Nämä muut palvelut tulisi kirjata palvelusuunnitelmaan, ja niistä kunnan tulee tehdä erilliset päätökset.

EHO on laadittava yhteistyössä henkilön itsensä ja hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa sekä sosiaalilautakunnan kanssa ja tarkistettava aina tarpeen mukaan. Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan, milloin EHO viimeistään on tarkistettava.

Erityishuolto-ohjelmaan voidaan hakea muutosta aluehallintovirastolta (AVI). Muutosta voi hakea, jos henkilö itse, hänen edunvalvojansa tai muu huoltajansa taikka sosiaalilautakunta katsoo, ettei erityishuolto-ohjelma ole tarkoituksenmukainen.

Erityishuolto-ohjelma perustuu lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), pykälät 1, 34, 36 ja 81 sekä asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977), pykälä 4.

Lisätietoa