Itsemääräämistä tukevat työvälineet

Asiakkaalle tärkeät asiat, omannäköinen elämä

Kartta-työväline soveltuu käytettäväksi tilanteissa, joissa halutaan saada selville kehitysvammaisen ihmisen omia näkemyksiä. Auttaa tekemään näkyväksi ja dokumentoimaan mm. henkilön toiveita, asioita joista hän pitää ja ei pidä, hänelle tärkeitä ihmisiä, asioita ja tekemisiä. Lopputuotos on henkilölle itselleen ymmärrettävässä muodossa ja auttaa häntä kertomaan näistä asioista tarvittaessa esim. palvelusuunnitelmapalaverissa.

Talking Mats -keskustelumatto (papunet.fi) auttaa vaikeammin vammaista tai puhevammaista henkilöä ilmaisemaan omia mielipiteitään ja näkemyksiään häntä koskevista asioista. Helpottaa ja jäsentää keskustelua.

Toimii/Ei toimi-työväline (pdf) soveltuu käytettäväksi tilannearvioinnin välineenä. Auttaa jäsentämään, mikä henkilön arjessa toimii ja mikä ei. Soveltuu erinomaisesti tilanteisiin, joissa on sovitettava yhteen henkilön itsensä, hänen läheistensä ja häntä tukevien työntekijöiden näkemyksiä.

Polku-työskentely auttaa rakentamaan polkua kohti tavoiteltavaa tilannetta, askel askeleelta. Soveltuu erityisen hyvin elämän muutostilanteisiin (esim. muutto), jotka edellyttävät valmistelua ja vaiheittaista etenemistä. Väline auttaa asiakasta, hänen lähipiiriään ja lähityöntekijöitään hahmottamaan, millaisten askelten kautta tavoiteltavaan tilanteeseen voidaan päästä.

Valintojen ja päätöksenteon tukeminen

Tuetun päätöksenteon opas (pdf, savas.fi) auttaa tukemaan kehitysvammaisen ihmisen omien valintojen ja päätösten tekemistä.

Päätöksentekotaulukko (pdf) auttaa konkretisoimaan, millä tavoin asiakas osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon. Mitkä ovat henkilön elämässä tärkeitä päätöksiä? Miten henkilö osallistuu näistä asioista päättämiseen? Kuka tekee lopullisen päätöksen?

Terveyden ja turvallisuuden sekä itsemääräämisoikeuden tasapainottaminen, vastuukysymykset

Vaaka-työväline tekee näkyväksi sekä henkilölle itselleen tärkeät ja merkitykselliset asiat (omat valinnat) että hänen kannaltaan tärkeät asiat (terveyden ja turvallisuuden varmistaminen). Soveltuu tilanteisiin, joissa on tarpeen hakea tasapainoa henkilön itsemääräämisoikeuden ja terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien kysymysten välillä.

Positiivinen riskiarviointi soveltuu tilanteisiin, joissa henkilön itsemääräämisoikeuden ja turvallisuuden ja terveyteen liittyvien kysymysten tasapainottaminen vaatii perusteellista keskustelua ja pohdintaa. Auttaa henkilön, hänen lähipiirinsä sekä häntä tukevien työntekijöiden välisessä keskustelussa, jossa esiintyy huolta ja kenties eriäviäkin näkemyksiä itsemääräämisoikeudesta ja turvallisuudesta.

Vastuudonitsi-työväline (pdf) soveltuu tilanteisiin, joissa on tarpeen selkiyttää kehitysvammaisen henkilön tukemiseen liittyviä vastuukysymyksiä. Mitkä asiat ovat työyhteisön ydinvastuualuetta? Missä asioissa on mahdollista joustaa ja käyttää harkintaa?

Osallistumisen ja osallisuuden tukeminen

Osallistumisen tasot -työväline (pdf) soveltuu tilanteisiin, joissa on tarpeen pohtia henkilön osallisuutta ja osallistumista. Auttaa hahmottamaan konkreettisia tapoja ja keinoja, millä tavoin henkilö voisi olla mukana ja osallistua häntä kiinnostavissa asioissa.

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Kommunikaatiotaulukko (pdf) soveltuu käytettäväksi erityisesti niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät kommunikoi puheella. Kokoaa henkilön kommunikoinnista tehdyt havainnot yhteen. Erityisesti tilanteisiin, joissa henkilön käyttäytyminen kertoo enemmän kuin hänen käyttämänsä sanat.

Kommunikointipassi (papunet.fi) auttaa kertomaan omista kommunikointitavoista uusille ihmisille. Sisältää tietoa siitä, millaista tukea henkilö tarvitsee eri tilanteissa ja millä keinoin kumppani voi helpottaa viestien ymmärtämistä.

HYP-malli (papunet.fi) soveltuu käytettäväksi vaikeimmin vammaisten henkilöiden kanssa ja vahvistamaan kumppaneiden läsnäolotaitoja. Tarjoaa rakenteen hetkeen pysähtymiselle, tavoitteena mukavien yhdessäolohetkien lisääminen.

Voimauttava vuorovaikutus (papunet.fi) vahvistaa vaikeasti kehitysvammaisen ja/tai autistisen ihmisen kommunikoinnin perustaa ja vuorovaikutuskumppanin taitoja.

OIVA-prosessi ja OIVA-klinikka (papunet.fi) soveltuvat työntekijätiimille ja puhevammaisen ihmisen läheisille ja ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa omia vuorovaikutustaitojaan. Sisältää koulutusta, vuorovaikutustilanteiden videointia ja ohjaustapaamisia OIVA-ohjaajan kanssa.

Psykososiaalinen hyvinvointi

Minun hyvä oloni -tietopaketti (pdf) ja Minun hyvä oloni -työkirja (pdf) auttavat tilanteissa, joissa halutaan selvittää, mitkä asiat henkilön itsensä mielestä lisäävät hänen hyvinvointiaan ja millaista tukea hän tarvitsee. Auttaa käsittelemään erityisesti henkiseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Soveltuu erityisen hyvin esim. emotionaalisten tuen tarpeiden selvittämiseen.

MAHTI-tunnekortit (tukiliitto.fi) auttavat tunteiden ilmaisussa, nimeämisessä ja sanoittamisessa.

Toimintakyky

TOIMI-toimintakykymittari (opike.fi) soveltuu tilanteisiin, joissa on tarpeen laatia laaja-alainen kuvaus kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn eri puolista ja tunnistaa toimintakyvyn vahvuudet ja mahdolliset rajoitukset.

PSYTO - psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiasteikko on avuksi tilanteissa, joissa on tarpeen haarukoida mahdollisia mielenterveyden ongelmia ja arvioida psykososiaalista toimintakykyä. Auttaa pohtimaan käyttäytymisongelmien ja oireiden vaikutusta arkeen ja yksilön hyvinvointiin.