Itsemääräämisoikeus

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään ja oikeutta päättää itseään koskevista asioista.

Itsemääräämisoikeuden perustana on jokaisen oikeudes yhdenvertaisuuteen sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Kenenkään fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta ei saa loukata ja jokaista ihmistä on kohdeltava kunnioittavasti. Kenenkään vapautta ei saa riistää mielivaltaisesti. Vapaudenriiston perusteena ei saa olla vammaisuus tai sairaus.

Henkilön on voitava päättää omista asioistaan joko itse tai tuettuna. Vähimmäisvaatimus on, että henkilön oma mielipide selvitetään kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Kehitysvammaisten ihmisten kohdalla itsemääräämisoikeuden toteutuminen arjessa on usein riippuvainen siitä, millä tavoin heille tukea ja palveluja tarjovat organisaatiot ja niissä työskentelevä henkilökunta toimivat.

Itsemääräämisen eri ulottuvuudet

Päivi Topo (2012) hahmottaa itsemääräämisen ulottuvuuksia seuraavasti:

  • Oikeus saada tietoa itselle ymmärrettävässä muodossa. Esim. millaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja henkilöllä on työssä, asumisessa tai vaikkapa erilaisissa palveluissa, jotta voi osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon.
  • Päätöksenteko. Henkilöllä on oltava tieto ja ymmärrys eri vaihtoehtoista, joista hän voi valita.
  • Päätöksen toimeksi saattaminen. Henkilön tekemästä päätöksestä on oltava konkreettisia seuraamuksia, ja tehty päätös vaikuttaa asioihin ilman kohtuutonta viivettä. On varmistettava riittävät voimavarat päätöksen toimeen saattamiseksi.
  • Kyvykkyyden tunne ja kykyjen käyttö. Jokaisella ihmisellä on kykyjä ja taitoja. Tärkeää on selvittää, miten niitä voisi myös käyttää. Kykyjen käytössä ja niiden kehittämisessä ei ole kyse vain ulkoisesta puuhakkuudesta ja asioiden tekemisestä vaan myös oman identiteetin rakentamisesta.
  • Yksityisyys. On varmistettava fyysinen yksityisyys niiden ihmisten kohdalla, jotka toistuvasti tarvitsevat toisten ihmisten apua. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että esim. erilaiset palveluratkaisut mahdollistavat riittävän yksityisyyden.

Itsemääräämisen toteutuminen edellyttää, että kaikki yllä mainitut asiat tulevat arjessa jollain tapaa huomioiduksi.

Itsemäärääminen ja hyvinvointi

Pyrkimys siihen, että voi itse vaikuttaa ja määrätä omaan elämäänsä liittyvistä asioista, on keskeinen ihmistä motivoiva tekijä. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ihminen uskoo omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Hän uskoo, että voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, mitä itselle tapahtuu.

Jos ihminen kokee, ettei hänellä ole keinoja vaikuttaa siihen mitä itselle tapahtuu, hän ei voi hyvin. Ongelmana voi olla, ettei ihminen kykene ilmaisemaan itseään niin että muut ymmärtäisivät tai hän ei ymmärrä muita. Ihminen ei välttämättä myöskään ymmärrä, mitä ympärillä tapahtuu ja miksi.

Myös ns. opittu avuttomuus heikentää hyvinvointia. Ihmiselle on voinut kertyä kokemuksia siitä, ettei omilla näkemyksillä ole merkitystä lopputuloksen kannalta, niitä ei joko kuulla tai oteta vakavasti. Tällaisten kokemusten kautta aletaan uskoa, ettei itsellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa siihen mitä tapahtuu.

Lisätietoa 
  • Itsemäärääminen Ketju-lehdessä (ketju-lehti.fi)
  • Topo, Päivi (2012): Autonomia on arkinen asia. Memo 3/2012. Suomen muistiasiantuntijat ry.
  • Topo, Päivi (2013): Itsemäärääminen on olennainen osa hyvinvointia. Suuntaaja 3/2013. Aspa-säätiö.