Elämänmuutoskriisit

Elämässä tapahtuu muutoksia, joko äkisti tai pikkuhiljaa. Muutokset voivat liittyä elämän siirtymävaiheisiin:

 • esimerkiksi muuttaminen uuteen paikkaan (muutto esimerkiksi lapsuudenkodista pois tai toiseen asuntoon)
 • kehitys, kuten aikuistuminen
 • tai ennakoimattomiin tapahtumin kuten läheisen kuolema

Muutos voi muotoutua kriisiksi, jos siihen ei ole voinut valmistautua kunnolla: Tilanne tuntuu hallitsemattomalta eikä tarjolla ole riittävästi tukea ja apua.

Äkillisissä muutoksissa tyypillisiä oireita ovat esim.

 • jännittyneisyys
 • vetäytyminen
 • varuillaan oleminen
 • ärtyneisyys
 • ruokahaluttomuus
 • nukahtamisen vaikeudet

Toisinaan kriisireaktio voi tulla viiveellä, jopa noin puoli vuotta tai vuosi muutoksen jälkeen. Tällöin oireita voivat olla esim.

 • suoritustason lasku
 • alavireinen, jopa masennukseen viittaava mieliala
 • sietokyvyn madaltuminen
 • laidasta laitaan vaihteleva käyttäytyminen

Miten tukea muutoksissa

Muutokset kuuluvat elämään. Olennaista on pyrkiä välttämään yllättäviä, nopeita ja hallitsemattomalta tuntuvia muutoksia.

 • Tärkeää on välttää tilanteita, joissa tukea tarvitseva henkilö ei välttämättä ymmärrä, mitä tapahtuu ja miksi.

Riittävä valmistautuminen tulossa olevaan muutokseen tarkoittaa eri ihmisten kohdalla eri asioita, niin sisällöllisesti kuin aikataulullisestikin.

 • Esimerkiksi muuttotilanteessa jonkun kohdalla valmistautuminen on aloitettava hyvin varhaisessa vaiheessa, jonkun toisen kohdalla riittää vähäisempi valmistautumisaika.

Olennaista muutosprosessin onnistumisessa on yksilöllisesti räätälöity tuki sekä se, että tukea on saatavilla läpi koko muutosprosessin. Erittäin merkityksellistä on auttaa henkilöä itseään tekemään näkyväksi sitä, mitä hän itse muutoksesta ajattelee ja mitkä siihen liittyvät asiat häntä ehkä mietityttävät. Näin apu ja tuki voidaan kohdentaa vastaamaan juuri kyseisen ihmisen tarpeisiin.

Tukea on tärkeä saada ennen ja jälkeen muutoksen

Yksilöllisesti räätälöity tuki pitää sisällään konkreettisen arjen tuen siihen, miten asiat sujuvat myös muutoksen jälkeen. Tärkeää on auttaa henkilöä ymmärtämään, mitä tapahtuu ja minkä vuoksi sekä mitkä asiat konkreettisesti muuttuvat ja miten. Myös rohkaiseminen ja uskon luominen tulevaan ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin on tärkeää. 

Emotionaalisen, eli henkisen tuen merkitystä ei myöskään pidä vähätellä. On erittäin tärkeää, että henkilö voi keskustella ja käydä läpi tuntemuksiaan, joita muutos on aiheuttanut. 

Apuna ajatusten jäsentämisessä voi hyödyntää esimerkiksi erilaisia yksilöllisen suunnittelun välineitä. Hyödynnettäviä työvälineitä ovat esimerkiksi: