Toimintakykyyn pohjaavat määritelmät

AAIDD:n määritelmä

AAIDD (American Association of Intellectual and Developmental Disabilities) on määritellyt kehitysvammaisuuden seuraavasti:

"Kehitysvammaisuus on vammaisuutta. Sitä luonnehtivat huomattavat rajoitukset sekä älyllisissä toiminnoissa että adaptiivisessa käyttäytymisessä ilmeten käsitteellisissä, sosiaalisissa ja käytännöllisissä taidoissa. Tämä vammaisuus on saanut alkunsa ennen kuin henkilö on täyttänyt 18 vuotta."

Älyllisten toimintojen käsitteellä viitataan määritelmässä henkilön yleiseen henkiseen suorituskykyyn. Se sisältää mm. seuraavia asioita:

  • päättelykyky: kyky tehdä havaintoja itsestään ja ympäristöstään sekä tehdä niistä johtopäätöksiä
  • ongelmien ratkaisu: kyky ymmärtää, mistä kulloisessakin tilanteessa on kyse ja mitä siitä selviytymiseksi pitää tehdä
  • monimutkaisten asiayhteyksien ymmärtäminen ja kokemuksesta oppiminen: edellyttää mm. kykyä pitää monta asiaa mielessään samanaikaisesti ja kykyä painaa mieleen tärkeitä oppimiskokemuksia
  • oman toiminnan suunnittelu: vaatii keskittymiskykyä, olennaisen ja epäolennaisen erottamista toisistaan, tehtävien osittamista ja kykyä pysyä asiassa, vaikka esteitä tulisikin.

Älyllisten toimintojen rajoitukset ilmenevät kokonaiskapasiteetin eriasteisina rajoituksina. Henkilö ei kykene ottamaan kovin suuria asiakokonaisuuksia samalla kertaa pohdinnan alle, vaan pystyy käsittelemään vain hyvin pienen määrän informaatiota samalla kertaa. Rajoitukset ilmenevät myös älyllisen työskentelyn hitautena ja vaivalloisuutena.

Adaptiivisella käyttäytymisellä viitataan niihin käsitteellisiin, sosiaalisiin, ja käytännöllisiin taitoihin, joita ihmiset tarvitsevat selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä. Käsitteellisiä taitoja ovat esimerkiksi äidinkielen puhuminen ja ymmärtäminen, lukeminen ja kirjoittaminen, rahan ymmärtäminen sekä aikakäsitteen hallinta.

Sosiaalisia taitoja ovat kyky muodostaa ja ylläpitää ihmissuhteita, kyky käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla, vastuullisuus, lakien ja normien noudattaminen ja omasta turvallisuudesta huolehtiminen.

Käytännöllisiä taitoja ovat mm. omasta hygieniasta huolehtiminen sekä kotona asumiseen, liikkumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan liittyvät toiminnalliset taidot.

ICF-luokitus

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden mittaamisessa käytetään kansainvälistä ICF-luokitusta. ICF-luokitus jakaa toimintakyvyn neljään eri osa-alueeseen:

  • kehon toiminnot
  • ruumiin rakenne
  • suoritukset ja osallistuminen
  • ympäristötekijät.

ICF-luokitus on hyvin tarkka ja monitahoinen kuvaus toimintakyvystä. Jokainen osa-alue jakautuu useisiin pääluokkiin, jotka puolestaan jakaantuvat kymmeniin alaluokkiin ja niiden alakohtiin.

ICF-luokituksella kerättyjä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tai elinympäristöjen arvioinnissa ja suunnittelussa tai vertailtaessa eri väestöryhmien toimintakykyä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoa 
  • AAIDD (2010) Intellectual disability. Definition, classification, and systems of supports. The 11th edition of the AAIDD definition manual.  Washington D.C.: AAIDD.
  • Seppälä, H. (2010). Hoivan ja asumisen välimaastossa. Pohdintoja kehitysvammaisuuden kaksista kasvoista. Teoksessa A. Teittinen (toim.): Pois laitoksista. Vammaiset ja hoivan politiikka. Helsinki: Palmenia.