Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lakia sovelletaan julkisessa ja myös yksityisessä toiminnassa, lukuun ottamatta yksityiselämää, perhe-elämää ja uskonnonharjoitusta.

Viranomaisilla on lisäksi erityinen velvollisuus yhdenvertaisuuden edistämiseen ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen. Laissa on myös erityissäännöksen, koulutuksen järjestäjän, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan sekä työnantajan velvollisuudesta yhdenvertaisuuden edistämiseen ja suunnitelmien tekemiseen.

Yhdenvertaisuuslaki muutettiin kesäkuussa 2023 voimaan tulleilla muutoksilla. Tällöin muutettiin muun muassa säännöksiä kohtuullisista mukautuksista laajentaen niiden soveltamisalaa.

Laki suojaa syrjinnältä

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjimästä ketään iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Syrjintä tarkoittaa sitä, että henkilö asetettaisiin hänen henkilöönsä liittyvän syyn perusteella huonompaan asemaan kuin joku toinen henkilö.

Syrjintää on välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi häirintä, ohje tai käsky syrjiä tai kohtuullisten mukautusten epääminen.

Velvoite kohtuullisten mukautusten tekemiseen

Kohtuullisia mukautuksia koskeva yhdenvertaisuuslain 15 § koskee vain vammaisia henkilöitä.

Jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa käyttää viranomaisen palveluita sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla on viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset.

Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan tarvittaessa tapauskohtaisesti toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja joilla varmistetaan vammaisten ihmisten mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Lisätietoa