Syrjintä ja sen määrittely

Syrjintää on muihin nähden epäsuotuisampi kohtelu vertailukelpoisessa tilanteessa. Uudessa laissa syrjinnän määritelmää on täsmennetty siten, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseksi tarvittavien kohtuullisten mukautusten epääminen määritellään myös syrjinnäksi.

Perusoikeudet kuuluvat kaikille. Henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja,

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, uskonnon ja vakaumuksen, kielen, poliittinsen toiminnan, mielipiteen, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslaki takaa yhtäläisen syrjinnän suojan kaikille riippumatta siitä, millä perustein henkilö on tullut syrjityksi.

Syrjintäkielto koskee myös tuotteiden ja palveluiden tarjontaa. Tavaroiden tai palveluiden tarjoajalla tarkoitetaan sitä, joka ammatti­maisesti tarjoaa niitä yleisesti saataville (esim. liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen).

Yhdenvertaisuuslaki ei koske sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää tai sukupuolten tasa-arvoa. Niistä säädetään edelleen tasa-arvolaissa.