Yhdenvertaisuuden edistäminen

Uuden lainsäädännön myötä velvoite edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa laajeni. Viranomaisten lisäksi se koskee nyt myös koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia sekä työnantajia. Näiden tahojen on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Tarvittavilla toimenpiteillä tarkoitetaan sellaisia käytännöllisiä keinoja, joihin yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi antaa aihetta.

Yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteiden tavoitteena ovat syrjimättömät menettelytavat

  • työhönotossa ja työtehtävien jakamisessa
  • koulutukseen pääsystä päätettäessä
  • palkasta ja työsuhteisiin liittyvistä etuuksista päätettäessä
  • työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia määritettäessä sekä
  • työyhteisön kehittämisessä.

Julkisen sektorin osalta yhdenvertaisuuden edistämisessä on usein kyse toimenpiteistä, joilla julkiset palvelut pyritään järjestämään siten, että syrjinnän vaarassa olevien ryhmien tarpeet tulevat paremmin huomioiduksi. Esimerkiksi sähköisiä palveluja suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa tulee varmistaa palveluiden soveltuvuus eri ryhmille. Viranomaisten on erityisesti muutettava niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Työnantajan näkökulmasta yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden tulee vaikuttaa työpaikan tosiasialliseen yhdenvertaisuustilanteeseen. Yhdenvertaisuuslaki ei määrittele tarkemmin, millaisia konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus edellyttää. Työpaikan tarpeet ja käytettävissä olevat voimavarat vaikuttavat toimenpiteiden laajuuteen ja laatuun.

Myös koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on nyt edistettävä yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioinnissa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi oppilaiden valintaperusteisiin, käytettävään oppimateriaaliin, häirintää ja kiusaamista ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Olennaista on, että yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet ovat tehokkaita, tarkoituksenmukaisia sekä oikeasuhtaisia.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen seuranta ja arviointi

Olennainen osa yhdenvertaisuuden edistämistä ovat asetettujen tavoitteiden toteutumisen säännöllinen seuranta, muutostarpeiden arviointi sekä toimenpidemuutosten toteutus.

Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta sen tulee olla todennettavissa ja tarkastettavissa.