Lait

Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujaan koskeva lainsäädäntö on ollut viime vuosina voimakkaan uudistustyön kohteena. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiuudistusta, jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. Vuosien työ on vihdoin saamassa päätöksen. Uusi vammaispalvelulaki astuu voimaan 1.10.2023.

Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujensa järjestämistä koskevia keskeisimpiä lakeja ovat mm.

  • perustuslaki (1999/731)
  • hallintolaki (2003/434)
  • sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (2000/812)
  • kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki (1977/519)
  • laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380)
  • laki omaishoidon tuesta (2005/937)
  • sosiaalihuoltolaki (2014/1301) sekä sosiaalihuoltolaki (1982/710) 27 d § ja 27 e § pykälien osalta (vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta, vammaisten henkilöiden työtoiminta)
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki (1992/734).
Vammaispolitiikka ja ajattelutapojen muutos
YK:n vammaisia henkilöitä koskeva yleissopimus