Vammaissopimuksen sisältö tiivistettynä

Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua yhteiskuntaan yhdenvertaisesti

Vammaisia henkilöitä ovat ne, joilla on pitkäaikainen pysyvä vamma, esimerkiksi pysyvä liikuntavamma, henkinen vamma, älyllinen vamma tai aistivamma. Sopimus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on samanlainen synnynnäinen arvo, samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muilla ihmisillä.

Vammaisten syrjintä on kielletty

Vammaisten henkilöiden on saatava tietoa oikeuksista ja velvoitteista ymmärrettävässä muodossa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisten naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien toteutumiseen. Vammaisten lasten ihmisoikeuksia tulee korostaa, ja heillä tulee olla samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muilla lapsilla. Lapsen etu on aina ensisijainen.

Osallistumisen esteet on poistettava

Yhteisen toimintaympäristömme on oltava saavutettava. Ympäristöstä tulee poistaa mahdollisimman monet liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet.

Oikeus elämään

Vammaisten ihmisten tulee voida nauttia oikeudestaan elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisia henkilöitä on suojeltava sodan, erilaisten hätätilojen ja luonnon onnettomuuksien aikana samalla tavalla kuin muita ihmisiä.

Oikeudessa ei saa syrjiä vammaisuuden perusteella

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Vammaisille ihmisille on taattava riittävä tuki, jotta he voivat hoitaa omia asioitaan. Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaiset oikeudet omistaa ja periä omaisuutta sekä hoitaa taloudellisia asioitaan. Heille on taattava yhdenvertainen mahdollisuus ottaa osaa oikeudenkäynteihin. Heille on myös annettava tieto oikeudenkäynnin asioista ymmärrettävällä kielellä.

Ketään ei saa kiduttaa eikä käyttää hyväksi

Vammaisilla ihmisillä on oikeus vapauteen ja turvallisuuteen. Ketään ei saa käyttää hyväksi, kiduttaa eikä kohdella julmalla tai halventavalla tavalla. Ketään ei saa alistaa lääketieteelliseen tai tieteelliseen kokeiluun ilman hänen vapaata suostumustaan. Vammaisia henkilöitä on suojeltava väkivallalta ja pahoinpitelyltä.

Oikeus kansalaisuuteen ja liikkumiseen

Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus valita missä ja kenen kanssa he asuvat. Vammaisten henkilöiden on myös saatava riittävästi tukipalveluja ja henkilökohtaista apua. Vammaisille henkilöille on varmistettava mahdollisimman itsenäinen liikkuminen kohtuulliseen hintaan.

Oikeus itsenäiseen elämään, yksityisyyteen ja kunniaan

Vammaisilla henkilöillä on samanlainen oikeus sananvapauteen ja mielipiteensä ilmaisemiseen kuin muilla. Vammaisilla henkilöillä on oikeus saada tarvitsemaansa tietoa ymmärrettävässä muodossa. Yhteiskunnassa tulee edistää viranomaisten kanssa asioinnissa viittomakieltä, pistekirjoitusta, puhetta tukevaa ja korvaavaa viestintää sekä muita saavutettavia viestintäkeinoja.

Oikeus perustaa perhe

Kaikilla avioliittoikäisillä vammaisilla henkilöillä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe. Vammaisilla henkilöillä on oikeus päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa määrästä sekä saada tietoa lisääntymisterveydestä ja perhesuunnittelusta. Vammaisilla henkilöillä on oikeus säilyttää kykynsä saada lapsia. Lasta ei saa erottaa vanhemmistaan vammaisuuden perusteella. Vammaista lasta ei saa hylätä tai laiminlyödä.

Oikeus koulutukseen

Vammaisilla henkilöillä on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä muiden kanssa. Heillä on oikeus yksilölliseen tukeen. Koulutuksessa on huomioitava pistekirjoitus, korvaava kirjoitus, puhetta tukevat ja korvaavat viestintätavat sekä erilaiset liikkumistaidot. Koulussa työskentelevillä tulee olla riittävä koulutus, jotta he voivat huomioida vammaiset opiskelijat.

Oikeus terveyspalveluihin ja kuntoutukseen

Vammaisilla ihmisillä on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. Vammaisilla henkilöillä on sama oikeus terveyspalveluihin kuin muilla. Lisäksi heillä on oikeus niihin terveyspalveluihin, joita he vammansa vuoksi tarvitsevat, kuntoutus mukaan lukien.

Oikeus työhön ja sosiaaliturvaan

Vammaisilla henkilöillä on samanlainen oikeus tehdä työtä kuin muilla. Heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla on edistettävä. Heillä on oltava samanlaiset työehdot ja työolot kuin muilla. Vammaisilla henkilöillä ja heidän perheillään on oikeus riittävään elintasoon. Vammaisilla henkilöillä on oikeus sosiaaliturvaan ilman syrjintää.

Oikeus osallistua poliittiseen toimintaan

Vammaisilla henkilöillä on poliittiset oikeudet ja mahdollisuus nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Heillä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle. Äänestysmenettelyiden ja -järjestelyjen on oltava saavutettavia ja helppotajuisia.

Osallistuminen vapaa-ajan viettoon

Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua kulttuuri- ja urheiluelämään. Kulttuurin ja urheilun saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kehittää omia kykyjään ilman syrjintää.

Kansainvälinen yhteistyö

Maailman maat tekevät vammaisasioissa yhteistyötä muiden maiden ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Sopimuksen toteuttaminen

Jokaisen valtion tulee huolehtia siitä, että maan lainsäädäntö on sopimuksen mukainen. YK:n yhteyteen perustetaan vammaisten oikeuksien komitea. Sopimus antaa vammaisille henkilöille mahdollisuuden valittaa komitealle, jos hänen oikeutensa eivät toteudu.

Yllä oleva lista on muokattu sosiaali- ja terveysministeriön selkokielisestä esitteestä 2007:4: Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita.