Yhdenvertaisuussuunnitelma

Viranomaisilla ja koulutuksen järjestäjillä sekä työnantajilla, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee olla suunnitelma yhdenvertaisuutta edistävistä toimenpiteistä. Tämä suunnitelma on oltava laadittuna 1.1.2017.

Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan tehdä erillisenä tai jonkin muun suunnitelman yhteydessä (esim. henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma).

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa laadittaessa on suositeltavaa järjestää keskeisten toimijoiden kuulemistilaisuuksia (esim. kuntalaiset, kansalaisjärjestöt). Esimerkiksi työpaikoilla käsitellään yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa, mitkä syrjintäperusteet ovat yhdenvertaisuuden toteuttamisen kannalta merkityk­sellisiä, mitä edistämistoimia tehdään ja millainen niiden vaikuttavuus on.

Yhdenvertaisuussuunnitelman sisältö

Yhdenvertaisuuslaissa ei tarkemmin säädetä yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöstä, eikä sille ole määritelty määrämuotoa. Suunnitelman lähtökohtana ovat arvio yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä arvioinnissa havaitut kehittämiskohteet. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan on luontevaa sisällyttää tehty arvio yhdenvertaisuuden toteutumisesta, havaitut kehittämiskohteet sekä koulutustoimenpiteiden ja viestinnän suunnitelmat.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan voidaan sisällyttää mm. seuraavaa:

  •   yhdenvertaisuuslain sisältö ja yhdenvertaisuuden määritelmät
  •   kuvaus viranomaisen tehtävistä ja toimintaympäristöstä yhdenvertaisuuden kannalta
  •   kuvaus aikaisemmista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista kunnan eri toimialoilla ja palveluissa
  •   arvioinnin tulokset ja arvioinnissa havaitut kehittämiskohteet
  •   tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vaadittavat konkreettiset toimenpiteet
  •   mukautusten järjestäminen
  •   koulutus
  •   viestintä
  •   toimenpiteiden toteutuksen organisointi ja resursointi
  •   toteutuksen seuranta osana muuta seurantaa, esimerkiksi hyvinvointikertomusta.

Suunnitelman sisältö ja laajuus määräytyvät yhdenvertaisuuden toteutumisesta tehdyn arvion sekä toimijan voimavarojen ja toimintaympäristön pohjalta. Esimerkiksi työpaikan tarpeet huomioidaan suunnitelman sisällössä sekä siinä, kuinka laajasti suunnitelmaan kirjataan yhden­vertaiseen kohteluun liittyviä tekijöitä. Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta yhdenvertaisuussuunnitelmassa huomioidaan oppilaitoksen yksilölliset tarpeet ja olosuhteet.