Vertaistuki

Kehitysvammaliiton FASD-hankkeessa (2008-2011) järjestettiin vertaistukiryhmiä nuorille, joilla on FASD ja heidän sijaisvanhemmilleen.

Nuoret ovat saaneet vertaisryhmissä tavata kaltaisiaan raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamia nuoria. Ryhmissä he ovat saaneet kokea, etteivät ole yksin tämän asian kanssa.

Tavoitteet

Vertaisryhmien tavoitteena oli

  • että jokainen nuori saisi kokemuksen, ettei hän ole ainoa, jolla on FASD.
  • että nuoret saisivat mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan toisten sijoitettujen nuorten kanssa ja jakaa FASD-diagnoosiin liittyviä asioita (miten minulle on käynyt näin, miksi olen tällainen) muiden saman diagnoosin saaneiden kanssa
  • nuorten itsetunnon tukeminen
  • selviytymiskeinojen, itsesuojelun sekä sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistaminen
  • tarjota mahdollisuus tutkia omaa elämäntarinaa voimaantuen ja eheytyen
  • nuorten aktiivinen osallistaminen ja rohkaiseminen omien asioidensa käsittelyyn sekä ryhmässä että omassa verkostossaan.

Teemoja ryhmien tapaamisissa ovat olleet muun muassa nuorten rahan- ja ajankäyttö, arjen hallinta, oman toiminnan ohjaus ja erilaisuuden hyväksyminen. Ryhmäkertojen teemat muokattiin Pesäpuu ry:n sijoitettujen nuorten vertaisryhmämallista.

Tapaamisissa käsiteltiin elämässä tärkeitä ihmisiä ja asioita, alkoholialtistuksen aiheuttaman vaurion mukanaan tuomia haasteita, erilaisuuden hyväksymistä ja ystävyyttä, arjen hallintaa sekä tulevaisuuden unelmia. Tapaamisten työskentelyn kaava oli vertaisryhmätapaamisissa yleensä seuraavanlainen:

1) kuulumisten jakaminen, tunnekierros tunnenuken avulla ja virittäytyminen, 2) päivän teemaan tutustuminen, 3) päivän päättäminen musiikkia kuuntelemalla.

Ajatuksia vertaisryhmien jälkeen

Keväällä 2011 molemmille vertaisryhmille järjestettiin yhteistapaaminen teemalla "Mitä kuuluu vuosi vertaisryhmän jälkeen". Tapaamisen tarkoituksena oli saattaa vertaisryhmään osallistuneet nuoret jälleen yhteen ja samalla kerätä seurantatietoa heidän kuulumisista, vertaisryhmien merkityksestä ja vertaistuen pitkäaikaisvaikutuksesta nuoriin. Ryhmässä keskusteltiin nuorten kuulumisista ja samalla muisteltiin niitä haaveita ja unelmia, joita jokainen vertaisryhmään osallistunut oli pohtinut ja esittänyt aiemmissa vertaisryhmätapaamisissa.

Kuulumisissa korostuivat monille nuorille tyypilliset asiat: opiskelu, oman asunnon hankkiminen, työpaikka, ihmissuhteet ja seurustelu sekä harrastukset. Vertaisryhmästä saatiin myös tietoa alkoholivaurioista sekä ystäviä, joihin nuoret olivat olleet yhteydessä vertaisryhmän jälkeen. Vertaisryhmä on rohkaissut ja voimaannuttanut nuoria toimimaan elämässään itsenäisemmin ja ottamaan vastuuta omista asioistaan sekä valanut uskoa siihen, että omat unelmat ja haaveet ovat toteutettavissa.

Monen nuoren haaveet ja unelmat näyttivät toteutuneen tai ainakin ne ja elämä muilta osin olivat vertaisryhmän jälkeen menneet eteenpäin. Tämä havainto oli erityisen positiivinen tiedettäessä, että FASDiin usein liittyvien erityisvaikeuksien vuoksi esim. tulevaisuuden suunnittelu, ammattikoulutuksen suorittaminen, työpaikan saaminen ja työpaikan pitäminen voivat tuottaa hankaluuksia. Vaikka kaikkien kohdalla oma unelma ei vielä ollut toteutunut, sen toteutuminen nähtiin mahdollisena lähitulevaisuudessa ja sitä jaksettiin odottaa. Moni nuorista tuntui olevan sinut itsensä ja tiedostavan paremmin omat heikkoutensa ja vahvuutensa.

Nuoret olivat rohkaistuneet toimimaan aktiivisemmin omassa elämässään ja olivat hakeneet itselleen myös apua ja tukea unelmiensa toteuttamiseen. Näyttäisi siltä, että Kehitysvammaliiiton FASD-projektissa vertaisryhmien perustamiselle asetetut tavoitteet olisivat toteutuneet. Vertaisryhmästä on saatu voimavaroja oman elämän hallintaan ja suunnitteluun. Yksi nuori sanoi, ettei vertaisryhmään tullessaan tiennyt kuka hän itse on, mutta kertoi vertaisryhmän myötä oppineensa asioita itsestään ja kasvaneensa ihmisenä huomattavasti.

Lisätietoa 

Lähteet

  • Mäkinen, Johanna (2011) Omat siivet kantavat - Vertaistuen ja vertaisryhmien merkitys nuorille FASD-aikuisille. Artikkeli, julkaisematon. Kehitysvammaliitto.
  • Somer, Sari (2011) Kokemuksia vertaisryhmistä - nuorten ääni kuuluviin! Teoksessa Vaarla, Suvi (toim.) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Kehitysvammaliitto.