Työelämävalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus

Työelämävalmiuksia edistävää sosiaalista kuntoutusta järjestettäisiin heikossa työmarkkina-asemassa olevalle henkilölle, joka tarvitsee julkisten työvoimapalveluiden lisäksi tai sijaan työelämävalmiuksia edistävää sosiaalista kuntoutusta. Palveluun osallistuminen edellyttäisi työttömänä työnhakijana olemista TE-toimistossa.

Toiminnalla tuettaisiin henkilön valmiuksia työskennellä avoimilla työmarkkinoilla tai yritystoiminnan kautta. Työelämävalmiuksien selvittäminen toteutettaisiin toiminnallisena jaksona, jonka aikana selvitettäisiin henkilön toimintakykyä ja työelämävalmiuksia. Työelämävalmiuksien edistäminen toteutettaisiin yksilö- ja /tai ryhmävalmennuksena. Se sisältäisi tuen terveys- ja kuntoutuspalveluihin ja muihin tarvittaviin palveluihin hakeutumiseen ja niiden käyttöön, sekä tuen osallistumiseen julkisiin työvoimapalveluihin, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen tai muihin palveluihin, jotka edistävät asiakkaan työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille tai yritystoimintaan.

Työelämävalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus voisi jatkua myös sen jälkeen, kun henkilö on palvelun avulla työllistynyt työ- tai virkasuhteiseen työhön tai yritystoimintaan. Työllistymisen jälkeen annettava tuki olisi tarkoitettu tilanteisiin, joissa henkilö työllistyttyään edelleen tarvitsee sosiaalisen kuntoutuksen tukea työssä suoriutuakseen.

Työelämävalmiuksia edistävän sosiaalisen kuntoutuksen ajalta asiakkaille maksettaisiin samansuuruinen kulukorvaus riippumatta siitä, saavatko he työttömyysetuutta, toimeentulotukea vai työkyvyttömyysetuutta. Työelämävalmiuksia edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvalle henkilölle maksettaisiin kulukorvausta 9 euroa/osallistumispäivä. Kulukorvaus korvaisi nykyisin vammaisten työtoiminnoissa maksetun työosuusrahan ja kuntouttavan työtoiminnan ajalta maksettavan kulukorvauksen ja toimintarahan.