Osallisuutta tukevat käytännöt

Itsemääräämisoikeuden tukeminen

Kokemäellä sijaitsevan asumisyksikön asunnot toimivat kahden oven periaatteella. Asiakkaille luodaan mahdollisuuksia tehdä omia valintoja ja päätöksiä antamalla heille tietoa eduista ja mahdollisista päätökseen liittyvistä riskeistä. Asiakkaiden vastuunoton harjoittelu mahdollistetaan (mm. rahankäyttö, lääkehoito).

Positiivinen riskiarviointi on päivittäisessä käytössä, ja myös epäonnistumiset ovat sallittuja. Työyhteisössä käydään jatkuvaa keskustelua toiminnan etiikasta sekä asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Asiakkaat osallistuvat yksilöllisten toimintatapojen pohtimiseen.

Lisätietoja: Satakunnan sairaanhoitopiiri/sosiaalipalvelut, esimies Marika Paunu-Laakso, puh. 044 707 9100, marika.paunu-laakso(at)satshp.fi.

Itsemääräämisen vahvistaminen ja positiivinen riskinotto

Helsingissä RK-Asunnot Hevosmiehessä asukkaat harjoittelevat itsenäistä asumista ja arkielämän taitoja. Ennen muuttoa asiakkaat osallistuivat muuttovalmennukseen, jossa keskityttiin ennen kaikkea tulevaisuuteen ja sen suunnitteluun.

Asiakkaita tuetaan heidän itse asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa (esim. rahankäytön harjoittelu). Asiakkaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja harjoitella, myös tehdä virheitä ja oppia niistä sekä kokeilla uudestaan. Tämä auttaa harjoittelemaan mm. vastuunottoa omista valinnoista sekä vahvistaa asiakkaiden itsetuntoa.

Periaatteena on, että asiakkaat saavat päättää mahdollisimman pitkälle omista asioistaan. Työvälineinä käytössä ovat mm. yksilökeskeisen elämänsuunnittelun välineet, riskien arviointi, keskustelut ja vaihtoehtojen tarjoaminen.

Lisätietoja: Rinnekoti-Säätiö, esimies Mari Pietarinen, puh. 044 217070, mari.pietarinen(at)rinnekoti.fi.

Toimintamalli haastaviin tilanteisiin

Kokemäellä sijaitsevassa asumisyksikössä ehkäistään ennalta haastavia tilanteita ja jo syntyneet tilanteet rauhoitetaan nopeasti ja tehokkaasti. Henkilökunnan toimintatapa on kunnioittava, rauhallinen ja asiakkaita provosoimaton.

Arjessa omannäköinen elämä ja yhdessä sovitut pelisäännöt tasapainotetaan, mikä vähentää haastavia tilanteita. Asiakkaiden kanssa käydään keskusteluja oikeasta ja väärästä. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden vireystila.

Asiakkaan kanssa neuvotellaan siitä, millä tavoin henkilökunta voi tarvittaessa puuttua tilanteeseen. Haastavat tilanteet puretaan asiakkaiden kanssa jälkikäteen.

Lisätietoja: Satakunnan sairaanhoitopiiri/sosiaalipalvelut, esimies Marika Paunu-Laakso, puh. 044 707 9100, marika.paunu-laakso(at)satshp.fi.

Vapaa-ajan avustajat nuorten tukena

Rovaniemellä Kasperikodin nuorille asiakkaille tarjotaan yksilöllistä tukea vapaa-aikaan. Tämä mahdollistaa monipuolisen vapaa-ajan toiminnan ja itsenäisen liikkumisen kodin ulkopuolella.

Nuori suunnittelee itse, millaista vapaa-aikaa haluaa viettää ja saa prosessiin tukea ja ehdotuksia esim. omaiselta, ohjaajalta, avustajalta tai ystävältä. Nuorille järjestetään myös yhteistä tekemistä, jota nuoret ideoivat viikoittaisessa asukaspalaverissa.

Vapaa-ajan avustajien löytämiseksi ja yksilöllisen vapaa-ajan järjestämiseksi yksikkö tekee aktiivista yhteistyötä mm. järjestöjen, urheiluseurojen, kaupungin liikuntatoimen ja alueen oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja: Kasperikoti Oy, toimitusjohtaja Sari Poikajärvi, puh. 0400 784 884, sari.poikajarvi(at)kasperikoti.fi.

Yhteisökoordinaattoritoiminta

Yhteisökoordinaattori toimii pääkaupunkiseudulla Setlementtiasunnoissa omissa kodeissaan vuokralla asuvien asukkaiden ja heistä muodostuvan asuinyhteisön tukena.

Yhteisökoordinaattori tuntee asukkaat ja toimii heidän rinnallaan. Yhteisökoordinaattorin tehtävänä on tukea, innostaa ja kannustaa asiakkaita, sekä tarvittaessa tukea asiakasta tarvittavien palvelujen piiriin. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Asukastoimikunta tuottaa yhteisöllisyyttä, houkuttelee asukkaita mukaan yhteiseen toimintaan ja ennaltaehkäisee yksinäisyydestä ja eristäytyneisyydestä johtuvia ongelmia. Asiakkaiden kohtaamispaikkana toimii asukastila. Asukasraati kommentoi suunnitelmia jo talojen suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoja: Setlementtiasunnot Oy, toimitusjohtaja Kimmo Rönkä, puh. 050 3397 550, kimmo.ronka(at)setlementtiasunnot.fi.

Muuttovalmennus

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän muuttovalmennuksen tavoitteena on selkeyttää, mitä muuttaminen tarkoittaa, miten se vaikuttaa elämään ja mitä käytännön järjestelyjä siihen liittyy. Asiakas läheisineen on tiiviisti mukana muuton suunnitteluvaiheesta saakka.

Muuttovalmennusta järjestetään ennen muuttoa, sen aikana ja sen jälkeen. Valmennusta järjestetään sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Ryhmämuotoinen valmennus tarjoaa vertaistukea muuttajalle sekä läheisille. Muuttovalmentaja työskentelee sekä muuttajan että hänen läheistensä kanssa. Mukana ovat sekä laitoksen että tulevan asumisyksikön henkilökunta.

Asiakkaille laaditaan yksilöllinen muuttosuunnitelma. Muuton jälkeen kotiutumista tuetaan tukikäynnein ja muuton tukirinki-toiminnalla. Apuna muuttoprosessissa toimii mm. yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja Omaan kotiin -muutto-opas.

Lisätietoja: Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, vammaispalvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko, puh. 044 4156 712, marjut.maki-torkko(at)eskoo.fi.

Peräsimentien tukiasuminen

Porissa Peräsimentien asumisyksikön asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan tavallisessa kerrostalossa. Asunnot on vuokrattu normaalista asuntokannasta.

Tukipalvelut on räätälöity yksilöllisesti ja siinä huomioidaan tuki sosiaalisten suhteiden hoitamiseen. Tukea saa päivisin ja yöaikaan asiakkaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä läheiseen asumisyksikköön, jossa on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden.

Asiakkailla on käytössään yksilölliset viikko-ohjelmat. Viikoittain järjestetään yhteisöpalaveri, jonne asiakkaat tuovat omia aiheitaan. Asukastyytyväisyyskyselyt toteutetaan vuosittain.

Lisätietoja: Satakunnan sairaanhoitopiiri/sosiaalipalvelut, tuetun asumisen esimies Tanja Fallila, puh. 044 707 9110, tanja.fallila(at)satshp.fi.