Osallisuutta edistävä sosiaalinen kuntoutus

Osallisuutta edistävää sosiaalista kuntoutusta järjestettäisiin sellaiselle heikossa työmarkkina-asemassa olevalle henkilölle,

  • jonka tavoitteena ei hänen kokonaistilanteensa huomioon ottaen sekä sosiaalitoimen ja henkilön yhdessä tekemän arvion perusteella sillä hetkellä ole työllistyminen avoimille työmarkkinoille
  • ja joka tarvitsee erityistä tukea sosiaalisen toimintakykynsä ja osallisuutensa edistämiseksi tai ylläpitämiseksi, jotta hänen mahdollisuutensa elämänhallintaan, yhteisöissä toimimiseen ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin toteutuvat.

Sosiaalisen toimintakyvyn selvittäminen toteutettaisiin toiminnallisena jaksona, jonka aikana selvitettäisiin henkilön sosiaalista toimintakykyä ja mahdollisuuksia osallistua yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan. Osallisuutta edistävällä toiminnalla tarkoitettaisiin tukea elämänhallintaan ja itsenäiseen selviytymiseen, yhteisöissä ja yhteiskunnassa toimimiseen ja vuorovaikutussuhteisiin (kodin ulkopuolella tapahtuva, henkilön kannalta mielekäs toiminta).

Toisin kuin työelämävalmiuksia edistävässä sosiaalisessa kuntoutuksessa, osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvalle henkilölle ei maksettaisi kulukorvausta. Osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvan henkilön matkakustannukset korvattaisiin, jos ne tosiasiallisesti estäisivät hänen osallistumisensa palveluun.