Mihin palveluista voi valittaa?

Hakemuksiin liittyvistä riita- ja rikosasioista voi valittaa käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen ja viimeisenä korkeimpaan oikeuteen. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi edunvalvojan määrääminen.

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisista palveluista, kuten kotipalvelut, asumispalvelut ja omaishoidon tuki voi ensin pyytää oikaisuvaatimusta viranhaltijalta, esimerkiksi sosiaalityöntekijältä. Sen jälkeen on mahdollisuus tehdä valitus kunnan sosiaalilautakuntaan ja jatkovalitus hallinto-oikeuteen. Ja tietyistä asioista voi vielä valittaa viimeisessä asteessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kelan etuuksista, kuten asumistuki ja eläkkeensaajan hoitotuki voi valittaa Kelaan, josta se menee tarkastuslautakuntaan ja sieltä vielä vakuutusoikeuteen.

Lääninhallitukseen valitetaan, jos on kyse pedagogisesta tarkoituksenmukaisuudesta (oppilaaksi ottaminen, erityiset opetusjärjestelyt), hallinto-oikeuteen valitetaan kun on kyse oikeudellisesta tulkinnasta, kuten varoituksen antaminen, opetuksen maksuttomuus, koulumatkaetu, avustajapalvelut ja uskonnon opetus. Muissa asioissa ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Valitusosoitus

Päätöksessä tulee aina olla valitusosoitus. Valitusosoitus kertoo seuraavat tiedot:

  • kuka saa valittaa
  • millä perusteella voi valittaa
  • valitusviraomainen
  • viranomainen, jolle valitus toimitetaan
  • valitusaika ja mistä se lasketaan
  • valituksessa mainittavat asiat
  • (vaadittavat liitteet).

Tutustu aina ennen oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekoa valitusosoitukseen. Kun toimit sen mukaisesti, valitusta ei voi hylätä ainakaan muotoseikkojen vuoksi.

Muutoksenhaku

Valitus Kelan päätöksestä tulee yleensä tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä osoitetaan yleisemmin tarkastuslautakuntaan. Valitus jätetään Kelan paikallistoimistoon. Tarkastuslautakunnan päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa vakuutusoikeuteen. Valituskirjelmä jätetään Kelan paikallistoimistoon.

Oikaisuvaatimus sosiaalilautakunnalle kunnan viranhaltijan (esim. sosiaalityöntekijä) päätöksestä tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on annettu tiedoksi saantitodistuksella, aloitetaan muutoksenhakuajan laskeminen saantitodistukseen merkittyä päivää seuraavasta päivästä. Mikäli päätös on lähetetty tavallisella kirjeellä, lasketaan kirjeen kulkuun aina 7 päivää, jolloin oikaisuvaatimuksen tekemiseen jää 7 + 14 päivää aikaa. Päätökseen on usein merkitty postituspäivä. Ainakin päätöksen antopäivä ilmenee aina päätöksestä. Valitus osoitetaan sosiaalilautakunnalle ja sen voi toimittaa esim. postitse kunnalle.

Valitettaessa sosiaalilautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista lukien. Valitus kannattaa toimittaa suoraan hallinto-oikeuteen. Valitettaessa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitus toimitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muista aina tarkistaa valituksen tekemistä koskevat tiedot valitusosoituksesta!

Valituskirjelmän liitteet

Oikaisuvaatimukseen tai valituskirjelmään tulee aina liittää alkuperäinen päätös, johon haetaan muutosta. Ellei päätöksestä ilmene valitusajan alkamisajankohta, päätökseen tulee liittää saantitodistus tai kirjekuori, jolla päätös on postitettu. Valitukseen tulee liittää valtakirja, mikäli asiamies laatii valituksen. Valtakirja tarvitaan erikseen joka oikeusastetta varten.

Lääkärinlausunnot ja muut asiantuntijalausunnot, joihin valituksessa viitataan, tulee myös toimittaa valitusviranomaiselle. Tutustu aina ennen oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekoa valitusosoitukseen. Kun toimit sen mukaisesti, valitusta ei voi hylätä ainakaan muotoseikkojen vuoksi.

Teksti

Vammaisasiamies Sirkka Sivula, Kehitysvammaisten Tukiliitto