Kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha

Kun vanhempainrahakausi on päättynyt, äiti tai isä voi jäädä hoitovapaalle hoitamaan alle kolmivuotista lasta kotiin. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevista lapsista kotihoidon tukea maksetaan kuitenkin sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta.

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. Lasta voi hoitaa toinen vanhemmista tai sukulainen tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Kotihoidon tukea voidaan maksaa myös silloin, kun lapsi on osapäiväisessä kunnan järjestämässä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa, tai jos lapsi aloittaa koulunkäynnin 6-vuotiaana eli vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Sen sijaan hoitolisä maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Hoitolisän saaminen ja määrä riippuvat perheen tuloista. Hoitolisään vaikuttavat perheen kuukausitulot ja perheen koko.

Kunnan oman päätöksen perusteella kotihoidon tuen hoitorahaan tai hoitolisään voidaan maksaa korotusta eli niin sanottua kuntalisää. Kunta huolehtii joko itse kuntalisän maksamisesta tai sopii Kelan kanssa, että se maksetaan lasten kotihoidon tuen yhteydessä.

Etuus perustuu lakiin lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta (So 205).