Käyttäytyminen

Lapsilla, joilla on FASD on usein ongelmia käyttäytymisessä ja sosiaalisissa taidoissa. Näiden ongelmien taustalla on alkoholialtistuksen aiheuttama neurologinen vaurio. Usein tähän kietoutuvat myös psyykkiset tekijät, kuten epävakaat kasvuolot ja puutteet varhaisessa vuorovaikutuksessa.

Yksi keskeinen ominainen piirre näillä lapsilla on impulsiivisuus. Heillä voi olla myös suuria vaikeuksia ymmärtää syy- ja seuraussuhteita. Tämän vuoksi he tarvitsevat huomattavasti ikäisiään enemmän valvontaa ja ohjausta.

Alla on eritelty tyypillisiä käyttäytymispiirteitä.

Vaikeus säädellä ympäristöstä tulevia ärsykkeitä

 • Käy ylikierroksilla sosiaalisissa tilanteissa erityisesti, jos huone on täynnä ihmisiä tai jos vieraita ihmisiä on läsnä.
 • Ylireagoi tilanteisiin; tunnereaktiot ovat usein odotettua voimakkaampia.
 • Nopeat mielialan muutokset, laukaisevana tekijänä voi olla näennäisen pieni asia.
 • Ongelmia tarkkaavuudessa.
 • Vaikeutta saattaa asioita loppuun.
 • Tapana kadottaa esineitä tai laittaa niitä vääriin paikkoihin.

Vaikeus ymmärtää syy-seuraussuhteita, erityisesti sosiaalisissa tilanteissa

 • Vaikuttaa tietämättömältä käyttäytymisensä seurauksista, etenkin sosiaalisista seurauksista.
 • Huono arvostelukyky sen suhteen, kehen luottaa.
 • Keskeyttää, ei osaa ajoittaa puhetta suhteessa kuulijaan.
 • Ei ymmärrä vihjeitä, vaan tarvitsee voimakkaita, selkeitä ohjeita.
 • Rakastaa huomion keskipisteenä olemista.
Lisätietoa 
 • Valkonen, Kirsi (2003) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Kehitysvammaliitto.
 • Streissguth, A. (1997) Fetal Alcohol Syndrome: A guide for families and communities. Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.