Itsemääräämistä rajoittavat toimenpiteet

Rajoitetoimenpiteiden käytöllä tarkoitetaan rajoitetoimenpiteiden käytön kohteeksi joutuneen henkilön perusoikeuksien rajoittamista. Käytännössä henkilöä estetään tekemästä jotakin tai hänet pakotetaan tekemään jotakin vastoin tahtoaan tai tahdosta riippumatta.

Kehitysvammalain rajoitustoimenpiteitä koskevien säännösten perusteella voidaan rajoittaa seuraavia perusoikeuksia:

 • oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (perustuslaki, 7 §)
 • yksityiselämän suoja, silloin kun se suojaa henkilön oikeutta määrätä itsestään (perustuslaki, 10 §)
 • omaisuudensuoja (perustuslaki, 15 §).

Rajoitustoimenpiteet kehitysvammalaissa

Kehitysvammalakiin on kirjattu tarkasti ne rajoitustoimenpiteet, joiden käyttö on sallittua. Nämä rajoitustoimenpiteet ovat:

 • kiinnipitäminen (42 f §)
 • aineiden ja esineiden haltuunotto (42 g §)
 • henkilöntarkastus (42 h §)
 • lyhytaikainen erillään pitäminen (42 i §)
 • välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta (42 j §)
 • rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa (42 k §)
 • rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa (42 l §)
 • valvottu liikkuminen (42 m §)
 • poistumisen estäminen (42 n §).

Kaikkien muiden kuin edellä listattujen rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa on kiellettyä.