EU:n toimenpiteitä vammaispolitiikassa

Esteettömyys

Esteettömyys on ollut keskeinen teema EU:n vammaispolitiikassa. Euroopan komissio julkaisi tiedonannon ”"Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa”" vuonna 2008. Tiedonannossa otetaan kantaa sähköisten palvelujen ja verkkosivujen esteettömyyden puolesta. Komissio on suunnannut tutkimusvaroja esteettömän tieto- ja viestintätekniikan tutkimukseen. Esteettömyys on myös keskeisellä sijalla YK:n vammaisia koskevassa yleissopimuksessa.

Liikenne

Vuonna 2006 EU antoi asetuksen vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä. Asetuksessa säädetään, että lentokenttien ja lentoyhtiöiden on tarjottava vammaisille maksutonta apua ja tietoa sekä pääsy lennolle. Jäsenvaltioiden on nimettävä asetuksen täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja otettava käyttöön valitusmenettelyjä. Vastaavia velvollisuuksia on säädetty myös rautatieliikenteeseen. Tällä hetkellä on valmisteilla samankaltainen säädös koskemaan myös meri- ja linja-autoliikennettä.

Työllisyys

Lissabonin strategiassa vuodelta 2000 otetaan kantaa vammaisten työllisyyden parantamiseen. Vammaisten työllisyys liittyy myös sosiaaliseen suojeluun ja osallisuuteen. EU korostaa sosiaali- ja vammaispalvelualan työllistävää vaikutusta. Syrjinnän torjumiseksi työelämässä EU on esittänyt EQUAL-yhteisöaloitteen, jolla rahoitetaan mm. vammaisten työllisyyttä parantavia hankkeita.

Vuonna 2000 annettiin yhdenvertaista kohtelua työssä koskeva direktiivi. Direktiivin tarkoituksena on turvata vähimmäistason suoja syrjintää vastaan. Direktiivissä muun muassa velvoitetaan työnantajat tekemään kohtuullisia mukautuksia sellaisen vammaisen henkilön tarpeiden täyttämiseksi, joka on pätevä työtehtävään.