Esimerkki valituksesta

Helsingin hallinto-oikeudelle

Asia
Valitus omaishoidontukea koskevassa asiassa.

Valittaja
Nimi
(Ammatti)
Osoite
Puhelinnumero
Huoltaja/edunvalvoja

Valituksen alainen päätös
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan (jaoston) 10.1.2012 tekemä päätös koskien Matti Meikäläisen omaishoidontukea. Päätös on annettu tiedoksi saantitodistuksella / tavallisella kirjeellä 15.1.2012.

Vaatimus
Pyydän, että hallinto-oikeus kumoaa Helsingin sosiaalilautakunnan tekemän päätöksen koskien Matti Meikäläisen omaishoidontukea ja myöntää tuen hakemuksen mukaisesti.

Perustelut
Helsingin sosiaalilautakunta on hylännyt omaishoidontukihakemuksen (sillä perusteella, että...). Päätös on lainvastainen/virheellinen, koska...

  • Kerro perusteluissa aluksi taustatiedot, esim. diagnoosi, ikä, erityisesti hoidon sitovuus ja vaativuus sekä avun tarve.
  • Perustele, miksi haettu palvelu tai tuki pitäisi myöntää. Vertaa tarvetta lain myöntämisedellytyksiin.
  • Viittaa mahdollisiin lääkärin, psykologin, terapeutin yms. asiantuntijalausuntoihin.

(Edellä esitetyn perusteella pyydän, että hallinto-oikeus kumoaa sosiaalilautakunnan päätöksen.)

Päiväys ja allekirjoitus
Helsingissä 1.2.2013
Maija Meikäläinen

Liitteet

  1. Helsingin sosiaalilautakunnan päätös alkuperäisenä
  2. Todistus tiedoksiantopäivästä (esim. saantitodistus)
  3. Lääkärinlausunto

Teksti

Vammaisasiamies Sirkka Sivula, Kehitysvammaisten Tukiliitto