Emotionaalisen tuen tarpeiden selvittäminen

Emotionaalisen tuen tarpeiden selvittämisessä olennaisinta on antaa aikaa kehitysvammaiselle henkilölle. Yhdessä vietetyn ajan, keskustelemisen ja erilaisten työskentelytapojen kautta saadaan henkilöltä itseltään tietoa, jonka pohjalta emotionaalista tukea voidaan lähteä suuntaamaan.

Millaiset asiat henkilöä itseään kulloinkin mietityttävät? Millaista apua ja tukea hän haluaa näiden asioiden käsittelyyn, minkä hän kokee omalla kohdallaan parhaaksi tavaksi? Entä millä tavoin henkilö itse toivoo tulevansa tuetuksi niissä tilanteissa, kun asiat eivät olekaan niin hyvin?

Muun muassa tällaisten kysymysten kautta voidaan rakentaa yhteisiä hetkiä, joissa voidaan pohtia yksilöllisiä emotionaalisen tuen muotoja. Henkilön ja hänet hyvin tuntevien ihmisten kanssa keskustelu, työskentely ja arjen jakaminen tuottavat tietoa myös emotionaalisista tuen tarpeista. Osa tiedosta voidaan saada suoraan kysymällä henkilöltä itseltään, osa voi rakentua arjessa tehdyistä havainnoista.

Kokonaisvaltaisesti liikkeelle

Emotionaalisten tuen tarpeiden selvittelyssä on tärkeää muistaa koko hyvinvoinnin tukemisen näkökulma. Mitkä ovat niitä asioita, jotka auttavat henkilöä voimaan hyvin? Miten nämä asiat näkyvät arjessa, miten niitä saataisiin lisättyä? Millaisia vahvuuksia henkilöllä on, missä asioissa hän on hyvä ja millaisia mahdollisuuksia hänellä on hyödyntää vahvuuksiaan arjessa? Tällaisten asioiden käsittely voi osaltaan auttaa rakentamaan positiivista minäkuvaa ja itsetuntoa sekä tukea niitä.

Olennaista on paitsi saada tietoa henkilöltä itseltään hänen ajatuksistaan, myös auttaa häntä jäsentämään ja konkretisoimaan asioita. Työskentelyssä voi käyttää apuna erilaisia tapoja ja menetelmiä, jotka voivat auttaa ja tukea työskentelyä. Työskentelyn tukena voi hyödyntää yksilökeskeiselle työotteelle rakennettuja tukimateriaaleja. 

Apuvälineitä emotionaalisten tuen tarpeiden selvittämiseen

Kokemuksia Minun hyvä oloni -työvälineiden kokeilusta

Työvälineitä emotionaalisen tuen kysymysten pohtimiseen ja käsittelyyn kehitettiin ja kokeiltiin Kehitysvammaliiton RATTI-hankkeessa (Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa) vuosina 2009 - 2011. Mallin pilotoinnista vastasivat hankkeen yhteistyökumppanit eri puolilta Suomea.

"Oli jopa vähän yllätys sitten kuitenkin, että kuinka hyvin asiakkaat lopulta osaavat tuoda esiin näitä asioita."

"Erityisen paljon herätti asiakkaan kanssa keskustelua se, että miten hän odottaa niiden ihmisten toimivan, siis niiden, jotka häntä tukevat."

"Tällaiset välineet toimivat, kun ollaan tuttuja. Jos ei tuntisi ihmisistä, niin ei ehkä niin paljoa saisi irti. Tai ainakin kestäisi kauemmin."

"Yllätti se, että kuinka tärkeitä syntyneet tuotokset ovat asukkaalle."

"Voimauttavia välineitä! Luimme pienen tauon jälkeen asiakkaan kanssa ääneen, mitä olimme ylös laittaneet ja näki, kuinka merkityksellisiä asiat hänelle olivat."